Journal Archive

Journal of Hydrogen and New Energy - Vol. 34 , No. 2

6. p. 141 Study on Thermodynamic Performance of Electrochemical Hydrogen Compressor
TEAHEON KIM, DONGYUN KIM, DONGKEUN LEE, YOUNGSANG KIM, KOOKYOUNG AHN, YONGGYUN BAE, JINYOUNG PARK, YOUNG KIM
DOI: https://doi.org/10.7316/JHNE.2023.34.2.141

7. p. 149 Study on Electrochemical Hydrogen Separation of Hydrogen and Nitrogen Mixture Gas
DONGYUN KIM, TEAHEON KIM, DONGKEUN LEE, YOUNGSANG KIM, KOOKYOUNG AHN, YONGGYUN BAE, JINYOUNG PARK, YOUNG KIM
DOI: https://doi.org/10.7316/JHNE.2023.34.2.149

13. p. 196 Numerical Analysis in a 1 kWe SOFC Stack for the Flow Phenomena
KUNWOO YI, YOUNG JIN KIM, HAOYUAN YIN, HYEON JIN KIM, KYONG SIK YUN, JI HAENG YU
DOI: https://doi.org/10.7316/JHNE.2023.34.2.196

15. p. 212 Modularization and Application of Hybrid Renewable Energy Process in Seosan Area
JEONG SOO AHN, MIN HYEONG KANG, CHEON KIM, KYEONG SIK SEO, SEUNG HYEON KWAK, YU JIN CHOI, TAE JIN PARK, JAE CHEOL LEE
DOI: https://doi.org/10.7316/JHNE.2023.34.2.212